Program „Rodzina 500+”

Program „Rodzina 500+ to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.


•   Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Janowicach Wielkich, ul. Kolejowa 2a, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:00, tel. 75 75 15 533  
•   Każdy, kto złoży wniosek do dnia 1 lipca 2016 r. dostanie wyrównanie od 1 kwietnia 2016 r.
•   Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. organ ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów.
•   Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.


Czas trwania pierwszego okresu zasiłkowego - od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 roku.


Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.


Uprawnionym wnioskodawcą jest jeden z rodziców, opiekun prawny lub faktyczny dziecka (osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka). Do składu rodziny wlicza się dzieci wyłącznie wspólnie zamieszkujące i pozostające na utrzymaniu.
Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Osoby, które nie wnioskują o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko lub jedyne dziecko, nie przynoszą dokumentów o dochodzie.
Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustaleniu prawa do  innych świadczeń, m.in. rodzinnych, z pomocy społecznej, z funduszu alimentacyjnego, stypendiów dla uczniów i studentów.


Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:


•    dziecko  pozostaje w związku małżeńskim;
•    dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub  w pieczy zastępczej
•    członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej – świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Dokumenty do pobrania:


1.  Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, pobierz
2.  Oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.2), pobierz
3.  Oświadczenia o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pobierz
4. Oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego, pobierz

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
58-520 Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2 a, tel./fax. 75 75 15 533, 75 75 15 574
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.