STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Wójt Gminy Janowice Wielkie zachęca do składnia wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia szkolne i zasiłki szkolne)
Warunkiem przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zamieszkanie na terenie gminy Janowice Wielkie.
Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kolejowa 2a 58-520 Janowice Wielkie, tel. 75 75 15 533. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Przyznawane jest uczniom, pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe - miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się  o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 514 zł, (Dz.U. z 2015 r. poz.1058)
Rodzice uczniów, którym przyznane będzie stypendium szkolne otrzymają zwrot kosztu zakupu określonych artykułów wyłącznie na podstawie przedstawionych rachunków lub imiennych faktur wystawionych na dziecko.
Wniosek o stypendium szkolne należy złożyć w terminie do dnia 15.09.2016 r.
Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dostarczyć dokumenty o wysokości dochodu za miesiąc sierpień 2016 r.
UWAGA! Do dochodu rodziny nie wlicza się świadczeń wychowawczych – „500+”.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
58-520 Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2 a, tel./fax. 75 75 15 533, 75 75 15 574
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.