Świadczenie wychowawcze 500+ na okres zasiłkowy 2019/2021

Informacja o świadczeniu wychowawczym 500+ na okres zasiłkowy 2019-2021
 
Od 1 lipca 2019 r. program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach będzie można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (w formie papierowej)
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:
•    Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
•    Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 r.
•    Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
•    Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.
•    Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 r.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.
Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Odpada, więc czasochłonna weryfikacja wymogu ustalenia alimentów na dziecko.

Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje, co do zasady, od miesiąca złożenia wniosku. Brak złożenia wniosku w miesiącu, w którym dziecko się urodziło, oznaczało brak prawa do świadczenia za ten miesiąc.

Od 1 lipca 2019 r. rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Oczywiście świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Istotne jest, że powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r.
 
Więcej informacji o PROGRAMIE RODZINA 500+ na https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Program „Rodzina 500+”

Program „Rodzina 500+ to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.


•   Wnioski można składać od 1 kwietnia 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Janowicach Wielkich, ul. Kolejowa 2a, Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:00, tel. 75 75 15 533  
•   Każdy, kto złoży wniosek do dnia 1 lipca 2016 r. dostanie wyrównanie od 1 kwietnia 2016 r.
•   Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. organ ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów.
•   Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.


Czas trwania pierwszego okresu zasiłkowego - od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 roku.


Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.


Uprawnionym wnioskodawcą jest jeden z rodziców, opiekun prawny lub faktyczny dziecka (osoba, która opiekuje się dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka). Do składu rodziny wlicza się dzieci wyłącznie wspólnie zamieszkujące i pozostające na utrzymaniu.
Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Osoby, które nie wnioskują o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko lub jedyne dziecko, nie przynoszą dokumentów o dochodzie.
Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustaleniu prawa do  innych świadczeń, m.in. rodzinnych, z pomocy społecznej, z funduszu alimentacyjnego, stypendiów dla uczniów i studentów.


Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:


•    dziecko  pozostaje w związku małżeńskim;
•    dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub  w pieczy zastępczej
•    członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej – świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Dokumenty do pobrania:


1.  Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, pobierz
2.  Oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.2), pobierz
3.  Oświadczenia o dochodach rodziny, w tym oświadczeń osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pobierz
4. Oświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego, pobierz

 


Program “Rodzina 500 plus”

Program „500 plus”
Ustawa  o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.


Jednostką odpowiedzialną za realizację Programu „Rodzina 500 plus ” w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na terenie Gminy Janowice Wielkie będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich.
 
Już pierwszego kwietnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać od 1 kwietnia w formie elektronicznej za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, za pomocą bankowości elektronicznej lub PUE ZUS a także w  formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich w dziale świadczeń rodzinnych.
 
Załączniki:

pobierz - Informator 500 plus

pobierz - Informator Rodzina 500 plus

pobierz - Ulotka

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
58-520 Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2 a, tel./fax. 75 75 15 533, 75 75 15 574
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.