Struktura organizacyjna

Schemat Organizacyjny GOPS Janowice Wielkie

 1.  Kierownik GOPS - 1 etat
 2. Główny Księgowy - 3/4 etatu
 3. Pracownik Socjalny - 2 etaty
 4. Inspektor, Referent ds. Świadczeń rodzinnych Funduszu alimentacyjnego - 1 etat

 

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej

Realizowana jest w ramach pracy grupowej i środowiskowej, jak również ukierunkowana jest na pracę indywidualną z rodziną i osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.

Różnego rodzaju świadczenia udzielane są po wnikliwej analizie każdego zgłoszonego przypadku na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego.

Pomoc udzielana jest w formie pieniężnej, w naturze, w usługach i pracy socjalnej.

Świadczenia mają charakter stały, okresowy lub jednorazowy.

Praca socjalna nastawiona jest na zmotywowanie do usamodzielnienia się i poprawy sytuacji życiowej.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich działa w oparciu o przepisy prawne, a w szczególności na podstawie:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003r. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2003r. Nr 122 poz. 1143 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 1994r. Nr 111 poz. 535 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (jednolity tekst ustawy z 2005r. Dz.U. Nr 86 poz. 732 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  (Dz.U. z dnia 19 października 2007r.)
 • Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz. 473)
 • Ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)