Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
58-520 Janowice Wielkie , ul. Kolejowa 2a
telefon: 75/ 75 15 533

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzą Przedstawiciele następujących  Instytucji:

L.p Imię i Nazwisko Instytucja

 • Małgorzata Gajewicz 
  - Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   w Janowicach Wielkich
 • Krystyna Chmura 
  - Przedstawiciel  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
 • Bogusław Biniek 
  - Przedstawiciel Komendy Policji – Dzielnicowy Gminny Janowice Wielkie
 • Zofia Szczepańska 
  - Przedstawiciel Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich / Pedagog, Nauczyciel/
 • Jarosław Wasilewski 
  - Przedstawiciel Organizacji Pozarządowych
 • Oksana Wasilewska 
  - Przedstawiciel Organizacji Pozarządowych
 • Dariusz Kwiatkowski 
  - Zawodowy Kurator Sądowy
 • Stanisława Kupka 
  - Przedstawiciel Ochrony Zdrowia


Zespół wyłonił Prezydium w składzie:
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie-  Pani  Oksana Wasilewska,
Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Pan Dariusz Kwiatkowski.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
 Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
 Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
 Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym.
 Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
 Tworzenia grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
 Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Sprawy organizacyjno - techniczne Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizuje: Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich  ul. Kolejowa 2a
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie tzw. Zespół Interdyscyplinarny

Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie tzw. Zespół Interdyscyplinarny
Gmina  Janowice Wielkie  podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
w szczególności w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.
Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między Wójtem Gminy  Janowice Wielkie a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.
 
Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:  Do zadań Zespołu należą działania zmierzające do poprawy sposobu udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy, ich najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowania procedur oraz standardów, poprzez:


1. wskazywanie priorytetów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Janowice Wielkie;
2. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy Janowice Wielkie oraz innymi podmiotami przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy  w rodzinie;
3. inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz w zakresie problematyki przemocy w rodzinie;
4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
5.  współudział w opracowaniu gminnego programu przeciwdziałania przemocy  w rodzinie.

Uruchomienie pracy Zespołu:

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty" i nie wymaga zgody osoby pokrzywdzonej.
Procedura „Niebieskiej Karty” może zostać uruchomiona przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, Oświaty i Ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Zalety Funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Efektywniejsze rozwiązywanie problemów społecznych.
2. Możliwość podjęcia działań zaplanowanych i skoordynowanych, nie powielających się i wykluczających się wzajemnie.
3. Szybki i pełny przepływ informacji pomiędzy współpracującymi ze sobą służbami społecznymi, instytucjami, organizacjami oraz osobami.
4. Zwiększenie poczucia wzajemnego wsparcia podczas rozwiązywania problemów społecznych.
5. Oddziaływanie na politykę lokalną w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.
6. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa własnego oraz społeczności lokalnej.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie
w indywidualnych przypadkach Zespół Interdyscyplinarny  może tworzyć tzw. GRUPY ROBOCZE, których członkowie odpowiedzialni są za opracowanie i realizację planu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą, monitorowanie sytuacji rodzin dotkniętych przemocą oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy a także dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
58-520 Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2 a, tel./fax. 75 75 15 533, 75 75 15 574
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.