ZESPOŁ INTERDYSCYPLINARNY - PRZEMOC W RODZINIE

Kategoria:

,,Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest zazwyczaj słabsza, a sprawca silniejszy. Zgodnie z art. 207§ 1 kodeksu karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem”

Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich.
Partnerzy: Kuratorzy, Policja, Pedagog, Przedstawiciel Organizacji Pozarządowej, Pracownicy Socjalni, Przedstawiciel Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Adresat: Rodziny korzystające z pomocy GOPS, osoby zamieszkujące na terenie Gminy Janowice Wielkie znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej (stosowanie przemocy).
Działania: Na spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego omawiane są główne problemy występujące w rodzinie i wspólnie zostaje wypracowywany krótko lub długoterminowy plan pracy z rodziną celem rozwiązywania problemów i uzyskania poprawy w funkcjonowaniu rodziny. Realizowane są działania takie jak: podjęcie terapii w Poradni Leczenia Uzależnień, zapisanie dzieci do świetlicy wiejskiej podjęcie współpracy z pracownikiem socjalnym
i pedagogiem, zarejestrowanie się do PUP, podjęcie terapii rodzinnej, udział w mediacji rodzinnej, regularne uczęszczanie do szkoły, kierowanie spraw do Sądu Rodzinnego.

Ramy Prawne:

Uchwała NR VI/27/2011 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy a podmiotami wymienionymi powyżej.

Wójt Gminy Janowice Wielkie Zarządzeniem Nr 12 A/ 2021 roku z dnia 26 lutego 2021 roku - Powołał Zespół Interdyscyplinarny w skład, którego wchodzą przedstawiciele następujący Instytucji

więcej