WYPRAWKA SZKOLNA W RAMACH ŚWIADCZENIA 300 PLUS

Od 1 lipca za pośrednictwem bankowości elektronicznej, lub platformy Emp@tia będą przyjmowane wnioski w  ramach świadczenia 300 PLUS - czyli  rządowego programu DOBRY START. Wsparcie dla rodzin na zakup wyprawki szkolnej
w wysokości 300 zł będzie wypłacane raz w roku na każde dziecko rozpoczynające NOWY ROK SZKOLNY, bez względu na dochód.

Dokumenty w formie papierowej będą przyjmowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich od 1 sierpnia 2019 r.  


Programem "Dobry Start" jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia dwa warunki:
1. Nie ukończył:
•    20 lat,
•   24 lat — jeśli ma orzeczenie o: umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

2. Uczy się w placówce, takiej jak:
•   szkoła podstawowa,
•   dotychczasowe gimnazjum,
•   szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna — z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,
•   szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
•   młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
•   specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
•   specjalny ośrodek wychowawczy,
•   ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

WAŻNE! Wyprawka szkolna 300 plus nie przysługuje:
•   studentom
•   przedszkolakom
•   uczniom zerówki

Świadczenie Dobry Start można składać od:
•    od 1 lipca do 30 listopada — jeśli składasz wniosek przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną,
•    od 1 sierpnia do 30 listopada — jeśli składasz wniosek w urzędzie lub instytucji.

Jeśli prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek złożysz w lipcu, lub sierpniu br. pieniądze otrzymasz maksymalnie do 30 września 2019 roku.
Jeśli wniosek o wyprawkę złożysz w terminie od 1 września do 30 listopada, na pieniądze poczekasz do 2 miesięcy.

Świadczenie „Dobry start”

300

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” weszły w życie przepisy dotyczące możliwości uzyskania świadczenia w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku i wynosi 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole podstawowej i ponadpodstawowej – bez względu na dochód.
Świadczenie będzie przysługiwać na dzieci lub osoby uczące się do ukończenia przez nie 20 roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do ukończenia 24 roku życia. Świadczenie przysługuje także w przypadku ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząc się kończy 20 r.ż.

Świadczenie nie będzie przysługiwać na dzieci uczęszczające do przedszkola.

Wniosek można składać w terminie od 1 lipca do 30 listopada 2018r. Od 1 lipca wnioski można złożyć tylko w wersji elektronicznej przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl

Od 1 sierpnia wnioski przyjmowane będą w wersji papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o ww. świadczenie.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach Ośrodek będzie miał maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Załączniki:
Więcej informacji na stronie: www

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 /-/ Małgorzata Gajewicz