ZESPOŁ INTERDYSCYPLINARNY- PRZEMOC W RODZINIE

,,Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest zazwyczaj słabsza, a sprawca silniejszy. Zgodnie z art. 207§ 1 kodeksu karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem”

Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich.

Partnerzy: Kuratorzy, Policja, Pedagog, Przedstawiciel Organizacji Pozarządowej, Pracownicy Socjalni, Przedstawiciel Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Adresat: Rodziny korzystające z pomocy GOPS, osoby zamieszkujące na terenie Gminy Janowice Wielkie znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej (stosowanie przemocy).

Działania: Na spotkaniach zespołu interdyscyplinarnego omawiane są główne problemy występujące w rodzinie i wspólnie zostaje wypracowywany krótko lub długoterminowy plan pracy z rodziną celem rozwiązywania problemów i uzyskania poprawy w funkcjonowaniu rodziny. Realizowane są działania takie jak: podjęcie terapii w Poradni Leczenia Uzależnień, zapisanie dzieci do świetlicy wiejskiej podjęcie współpracy z pracownikiem socjalnym
i pedagogiem, zarejestrowanie się do PUP, podjęcie terapii rodzinnej, udział w mediacji rodzinnej, regularne uczęszczanie do szkoły, kierowanie spraw do Sądu Rodzinnego.

Ramy Prawne:
Uchwała NR VI/27/2011 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 31 marca 2011 roku
w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy a podmiotami wymienionymi powyżej.

Wójt Gminy Janowice Wielkie Zarządzeniem Nr 11/2018 z dnia 26 lutego 2018 roku powołał Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zwany Zespołem Interdyscyplinarnym na podstawie zawartych porozumień.
W skład zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

1 Małgorzata Gajewicz - Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowicach Wielkich
2 Krystyna Chmura - Przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
3 Bogusław Biniek - Przedstawiciel Komendy Policji – Dzielnicowy Gminny Janowice Wielkie
4 Marzena Pluto - Przedstawiciel Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich / Pedagog, Nauczyciel/
5 Jarosław Wasilewski - Przedstawiciel Organizacji Pozarządowych
6 Oksana Wasilewska - Przedstawiciel Organizacji Pozarządowych
7 Dariusz Kwiatkowski - Zawodowy Kurator Sądowy
8 Stanisława Kupka - Przedstawiciel Ochrony Zdrowia


Do Zespołu należy w szczególności:

1. Przygotowanie opinii, wniosków i rekomendacji dotyczących realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
2. Wskazanie priorytetów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Janowice Wielkie.
3. Współdziałanie z jednostkami i innymi podmiotami przy wdrażaniu standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
4. Inicjowanie badań, diagnoz i ekspertyz z zakresie problematyki przeciwdziałania przemocy.
5. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy.
6. Wskazywanie potrzeb w zakresie tworzenia nowych lub modernizacji istniejących miejsc pomocy.
7. Opracowanie założeń do gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie tzw. Zespół Interdyscyplinarny

Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie tzw. Zespół Interdyscyplinarny
Gmina  Janowice Wielkie  podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
w szczególności w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym.
Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między Wójtem Gminy  Janowice Wielkie a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.
 
Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:  Do zadań Zespołu należą działania zmierzające do poprawy sposobu udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy, ich najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowania procedur oraz standardów, poprzez:


1. wskazywanie priorytetów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Janowice Wielkie;
2. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy Janowice Wielkie oraz innymi podmiotami przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy  w rodzinie;
3. inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz w zakresie problematyki przemocy w rodzinie;
4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
5.  współudział w opracowaniu gminnego programu przeciwdziałania przemocy  w rodzinie.

Uruchomienie pracy Zespołu:

Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty" i nie wymaga zgody osoby pokrzywdzonej.
Procedura „Niebieskiej Karty” może zostać uruchomiona przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, Oświaty i Ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

Zalety Funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

1. Efektywniejsze rozwiązywanie problemów społecznych.
2. Możliwość podjęcia działań zaplanowanych i skoordynowanych, nie powielających się i wykluczających się wzajemnie.
3. Szybki i pełny przepływ informacji pomiędzy współpracującymi ze sobą służbami społecznymi, instytucjami, organizacjami oraz osobami.
4. Zwiększenie poczucia wzajemnego wsparcia podczas rozwiązywania problemów społecznych.
5. Oddziaływanie na politykę lokalną w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.
6. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa własnego oraz społeczności lokalnej.

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie
w indywidualnych przypadkach Zespół Interdyscyplinarny  może tworzyć tzw. GRUPY ROBOCZE, których członkowie odpowiedzialni są za opracowanie i realizację planu pomocy rodzinom dotkniętym przemocą, monitorowanie sytuacji rodzin dotkniętych przemocą oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy a także dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy.

Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
58-520 Janowice Wielkie , ul. Kolejowa 2a
telefon: 75/ 75 15 533

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzą Przedstawiciele następujących  Instytucji:

L.p Imię i Nazwisko Instytucja

 • Małgorzata Gajewicz 
  - Przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   w Janowicach Wielkich
 • Krystyna Chmura 
  - Przedstawiciel  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich
 • Bogusław Biniek 
  - Przedstawiciel Komendy Policji – Dzielnicowy Gminny Janowice Wielkie
 • Zofia Szczepańska 
  - Przedstawiciel Gminnego Zespołu Szkół w Janowicach Wielkich / Pedagog, Nauczyciel/
 • Jarosław Wasilewski 
  - Przedstawiciel Organizacji Pozarządowych
 • Oksana Wasilewska 
  - Przedstawiciel Organizacji Pozarządowych
 • Dariusz Kwiatkowski 
  - Zawodowy Kurator Sądowy
 • Stanisława Kupka 
  - Przedstawiciel Ochrony Zdrowia


Zespół wyłonił Prezydium w składzie:
Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie-  Pani  Oksana Wasilewska,
Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Pan Dariusz Kwiatkowski.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
- Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
- Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
- Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
- Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym.
- Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
- Tworzenia grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
- Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Sprawy organizacyjno - techniczne Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizuje: Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich  ul. Kolejowa 2a
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.