Funkcjonowanie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych funkcjonuje przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowicach Wielkich, ul. Kolejowa 2a, 58-520 Janowice Wielkie, telefon: 75/ 75 15 533

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) - społeczna komisja działająca na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, utworzona przez zespół ludzi, których zadaniem jest realizacja zadań tejże ustawy, a także ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie.

Podstawowym zadaniem komisji jest prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla takich osób.

Szczegółowy zakres zadań oraz funkcjonowanie komisji reguluje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powoływana jest przez Wójta Gminy. 

Zarządzeniem nr 3 /2015 Wójta Gminy  Janowice Wielkie  z dnia 03.02.2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  zostali powołani:

1. Oksana Wasilewska –  Przewodnicząca  Komisji
2. Małgorzata Gajewicz  – Sekretarz Komisji
3. Bogusława Nestorowicz – Członek Komisji
4. Bogusław Biniek - Członek Komisji
5. Zofia Szczepańska - Członek Komisji
6. Dariusz Kwiatkowski  - Członek Komisji
7. Krystyna Chmura - Członek Komisji