Terminy rozpatrzenia wniosków Zasiłek Rodzinny

Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (Dz.U. 2024 poz. 323) art. 26

 1. Świadczenia rodzinne wypłaca się w okresach miesięcznych.
 2. (uchylony)

2a. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

 1. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
 2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

4a. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia
1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz o fundusz alimentacyjny? 

UWAGA !!! W PRZYPADKU UZYSKANIA DOCHODU PO ROKU 2023  NALEŻY
TO TAKŻE ZGŁOSIĆ W OŚRODKU !!! 

 • Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji alimentów zawierające informację o stanie egzekucji, przyczynach
  jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonego świadczenia alimentacyjnego albo oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów;
 • Zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o kontynuowaniu nauki, w przypadku
  gdy dziecko ukończyło 18 rok życia;
 • Zaświadczenie ze szkoły wyższej lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem
  o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej;
 • Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy 2024/2025
 • Zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie
  o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • Umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego
  się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej
  w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących
  z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • Umowę o wniesieniu wkładów gruntowych, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 • Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia, na rzecz osoby z poza rodziny,
 • Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 • Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku
  lub ugodzie sądowej lub zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
 • Odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie
  lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • Kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty
  w przypadku osoby uczącej się;
 • Kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • Aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany;
 • Odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;
 • Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców
  do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;

UWAGA !!! Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny
w roku 2023 lub po tym roku utraciła dochód należy obligatoryjnie dostarczyć dokumenty do utraty dochodu:
 

 1. uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego - zaświadczenie lub oświadczenie
  o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT 11 z zakładu pracy za 2023 rok,
 2. utrata prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy - zaświadczenie i PIT
  za 2023 z PUP
 3. utrata zatrudnienia ze stosunku pracy - świadectwo pracy i PIT 11 za 2023 rok,
 4. utrata zatrudnienia z umowy zlecenia, umowy o dzieło - zaświadczenie
  od pracodawcy o okresie zatrudnienia i PIT 11 za 2023 rok,
 5. utrata zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie organu emerytalno - rentowego i PIT za 2023 rok wystawiony przez ten organ,
 6. wyrejestrowanie działalności gospodarczej lub jej zawieszenie w związku
  ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem - oświadczenie oraz - w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych - kopia PIT 36 za 2023 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego,
 7. utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA -
  świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2023 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie),
 8. utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń - akt zgonu (oryginał + kopia).
 9. utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników - dokument potwierdzający utratę prawa do danego świadczenia oraz wysokość utraconego dochodu,
 10. utrata stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.


Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2023 uzyskała dochód i osiąga go do chwili obecnej do wniosku należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający łączną kwotę uzyskanego dochodu w 2023 roku. Chodzi tu o dochody, których członek rodziny nie osiągał przez cały okres 12 miesięcy w 2023 roku. Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć: 

 1. zakończenie urlopu wychowawczego (zaświadczenie od pracodawcy
  lub oświadczenie o powrocie do pracy i PIT 11 za 2023 rok, zaświadczenie
  lub oświadczenie o zarobkach z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto pracę po urlopie wychowawczym),
 2. uzyskanie prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy – zaświadczenie,
 3. uzyskanie zatrudnienia - stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa agencyjna, umowa zlecenie, umowa o dzieło (umowa i PIT 11 za 2023 rok),
 4. uzyskanie zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie lub decyzja organu emerytalno - rentowego i PIT za 2023 rok wystawiony przez ten organ,
 5. rozpoczęcie działalności gospodarczej, decyzja o wpisie do ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, oświadczenie o formie rozliczania (zasady ogólne, karta podatkowa, ryczałt) oraz w przypadku rozliczania
  jej na zasadach ogólnych kopia PIT 36 za 2023 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego,
 6. wznowienie działalności gospodarczej po okresie zawieszenia w związku
  ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem - dokument potwierdzający okres
  od zawieszenia do wznowienia działalności gospodarczej oraz wysokość dochodu uzyskanego w roku 2023,
 7. uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA
  - świadectwo pracy, decyzja lub zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń
  i PIT za 2023 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie),
 8. uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach
  o ubezpieczeniu społecznym rolników - dokument potwierdzający datę uzyskania świadczenia oraz wysokość świadczenia w roku 2023.
 9. uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy
  z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny po roku 2023 uzyskała dochód (źródła uzyskanego dochodu podane w punkcie powyżej) i osiąga
  go do chwili obecnej należy ten fakt zgłosić OBLIGATORYJNIE. W tym celu
  do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został uzyskany (przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki
  na ubezpieczenie zdrowotne).

UWAGA! W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo
do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu. 

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek
o zasiłek rodzinny, do którego dołącza:

 • zaświadczenie od pracodawcy albo oświadczenie zawierające informacje o: okresie zatrudnienia, terminie udzielenia urlopu wychowawczego (od kiedy do kiedy został udzielony urlop wychowawczy i na jakie dziecko),  (oryginał);
 • zaświadczenie z zakładu pracy o dochodach netto i brutto za 2023 rok (oryginał) lub PIT 11 za 2023 rok;

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, do wniosku
o zasiłek rodzinny dołącza:

 • zaświadczenie lub oświadczenie  potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania;
 • zaświadczenie ze szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania.

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka składa wniosek o zasiłek rodzinny - wraz z:

 • kopią skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
 • odpisem zupełnym aktu urodzenia dziecka, w  przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany

W przypadku gdy w stosunku do osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne wystąpią wątpliwości dotyczące prawdziwości oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka organ właściwy może przeprowadzić wywiad lub wystąpić o udostępnienie aktualnego rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w przepisach ustawy o pomocy społecznej, osoby ubiegającej się o świadczenia rodzinne.